Rhyddid gwybodaeth a thelerau defnyddio

Cynnwys

a. Telerau Defnyddio

 1. Hygyrchedd ein gwefannau
 2. Hysbysiad hawlfraint
 3. Ein presenoldeb ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol
 4. Cynnwys sy’n cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr (UGC)
 5. Rhyddid Gwybodaeth

 

b. Ymwadiad Deddfwriaeth y Pink Book

Telerau defnyddio

Mae’r telerau a ddefnyddir isod yn berthnasol i'ch mynediad i unrhyw wefannau neu’r defnydd ohonynt sy'n eiddo i a/neu'n cael eu gweithredu gan Awdurdod Twristiaeth Prydain (“BTA”, “ni”), corff statudol sydd wedi'i ymgorffori o dan Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969, gan gynnwys gwefannau sydd ar gael i chi o dan y brandiau “Visit Britain” a “VisitEngland”.

Mae cael mynediad a/neu ddefnyddio unrhyw ran o'r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau Defnyddio hyn. Rydym yn cadw'r hawl o bryd i'w gilydd i wneud newidiadau i'r Telerau Defnyddio hyn a bydd eich defnydd parhaus o'r wefan yn golygu eich bod yn derbyn unrhyw newidiadau a wneir.

Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, ni roddir unrhyw warant, datganedig na goblygedig, o ran ei chywirdeb ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau neu unrhyw beth sy’n cael ei hepgor.

Rydych yn defnyddio'r wefan ar eich risg eich hun. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli busnes neu golli elw) sy'n deillio mewn contract, camwedd neu fel arall o ddefnyddio neu’r anallu i ddefnyddio'r wefan hon, neu unrhyw ddeunydd sydd ynddi, neu o unrhyw gamau neu benderfyniad a gymerwyd o ganlyniad i ddefnyddio'r wefan hon neu unrhyw ddeunydd o'r fath.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw offer, cynhyrchion neu gynnwys sy'n eiddo i drydydd parti sy'n cael sylw neu sydd ar gael i chi ar ein safle(oedd) neu am unrhyw safle(oedd) trydydd parti y gall ein gwefan (nau) gysylltu â nhw drwy unrhyw ddolenni hyperdestun, baneri, botymau neu ymarferoldeb arall o'r fath. Darperir dolenni o'r fath i wefannau trydydd parti er hwylustod i chi ar sail "fel y mae" heb unrhyw warant, datganedig na goblygedig, am y wybodaeth a ddarperir mewn unrhyw wefannau trydydd parti.

Os dylid penderfynu bod unrhyw un o'r telerau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy oherwydd deddfau unrhyw wladwriaeth neu wlad y bwriedir i'r telerau hyn fod yn effeithiol ynddynt, yna i'r graddau ac o fewn yr awdurdodaeth y mae'r telerau hynny’n anghyfreithlon, yn annilys neu'n orfodadwy ynddo, bydd yn cael ei dorri a'i ddileu o'r cymal dan sylw a bydd y telerau ac amodau sy'n weddill yn goroesi, yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn ac yn parhau i fod yn rhwymol ac yn orfodadwy.

Bydd y Telerau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfraith Loegr.

1. Hygyrchedd ein gwefannau

Rydym wedi datblygu’r wefan hon i wasanaethu’r gynulleidfa fwyaf posib drwy fynd i'r afael ag anghenion pobl a systemau sydd â galluoedd gwahanol. Mae'r wefan yn cydymffurfio â Menter Hygyrchedd y We Consortiwm Gwe Fyd-Eang, 2.0 Lefel AA.

Safleoedd defnyddiol: Safonau Hygyrchedd: W3C Mannau Gwirio Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.0 Lefel AA

2. Hysbysiad hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, ni sy'n berchen ar yr hawlfraint ac unrhyw hawliau eraill yr holl ddeunydd ar y wefan hon.

Caniateir i chi argraffu a lawrlwytho darnau o'r wefan hon ar yr amodau canlynol: 
a. Mae defnyddio dogfennau a graffeg cysylltiedig ar y wefan hon er gwybodaeth a/neu at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig;

b. Dim ond at ddibenion gwylio dilynol neu i argraffu darnau at ddefnydd personol, anfasnachol y gellir defnyddio unrhyw gopïau o'r tudalennau hyn a arbedir ar ddisg neu unrhyw gyfrwng storio arall;

c. Ni ddylid addasu unrhyw ddogfennau na graffeg cysylltiedig ar y wefan hon mewn unrhyw ffordd;

ch. Ni ddylid defnyddio graffeg ar y wefan hon ar wahân i'r testun sy'n cyd-fynd ag ef;

d. Rhaid i hysbysiad hawlfraint (© British Tourist Authority 2016) ymddangos ar bob copi;

dd. Ni ellir atgynhyrchu na storio unrhyw ran o'r wefan hon mewn unrhyw wefan arall heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

3. Ein presenoldeb ar safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gennym gyfrifon ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook a Flickr.

Rydym yn croesawu eich sylwadau neu gwestiynau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol ac rydym yn annog trafodaeth agored.

Serch hynny, gofynnwn i'n dilynwyr gadw at rai arferion da i sicrhau bod ein tudalen yn cydymffurfio â'r gyfraith a'r rheoliadau sy'n llywodraethu’r Gwasanaeth Sifil, ac i greu amgylchedd croesawgar i’n holl ddilynwyr.

Felly, byddwn yn dileu sylwadau sy’n:

 • Cynnwys rhegfeydd, iaith ymosodol, sarhaus neu anweddus
 • Gwneud datganiadau a allai fod yn enllibus neu'n ddifenwol
 • Cael ei weld fel sbam neu hyrwyddo neu hysbysebu cynhyrchion ac eithrio pan fydd ar gyfer digwyddiad, cyhoeddiad neu eitem debyg sy'n berthnasol i ni’n uniongyrchol
 • Cynnwys deunydd a allai fod yn gyfrinachol, yn fasnachol sensitif, neu a allai achosi trallod neu golled bersonol
 • Wedi'u cynllunio i achosi niwsans i weinyddwr y dudalen neu ddefnyddwyr eraill

Gallwn ddileu unrhyw bost sy’n torri'r rheolau uchod heb rybudd ymlaen llaw, a bydd ein penderfyniad yn cael ei ystyried yn derfynol. Ni fyddwn yn golygu unrhyw un o'ch sylwadau.

4. Cynnwys sy’n cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr (UGC)

Bydd unrhyw gynnwys sy’n cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr fel cynnwys ysgrifenedig gan gynnwys blogiau, ffotograffau, lluniau, cynnwys sain neu fideo sy'n cael eu postio neu eu llwytho i'n gwefannau yn cael eu cymedroli.

Canllawiau cymedroli
‘Mae ‘cyn-gymedroli’ yn golygu na fydd sylwadau'n cael eu cyhoeddi ar unwaith; yn y lle cyntaf, byddant yn cael eu gwirio gan gymedrolwyr. Bydd cymedrolwyr yn monitro'r safle yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac yn anelu at brosesu sylwadau cyn gynted â phosibl.

Nid mater o sensro eich sylwadau yw hyn. Y nod yw sicrhau bod y drafodaeth yn deg, yn gynhwysol, yn berthnasol ac yn adeiladol. Ni ddefnyddir cymedroli i atal trafodaeth gyfreithlon, resymol am y materion yn y ddogfen hon.

Gan amlaf, byddwn yn cymeradwyo sylwadau i'w cyhoeddi cyhyd â'u bod yn:

 • Parchu pobl eraill. Ni ddylai sylwadau fod yn faleisus neu’n sarhaus, ac ni ddylai fod yn ymosodiad personol ar gymeriad unigolyn
 • Peidiwch ag ysgogi casineb ar sail hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd neu rywioldeb neu nodwedd bersonol arall
 • Peidiwch â chynnwys rhegfeydd, iaith casineb neu unrhyw beth anweddus
 • Peidiwch â datgelu manylion personol, fel cyfeiriadau preifat, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill
 • Peidiwch â thorri’r gyfraith – mae hyn yn cynnwys enllib, esgusodi gweithgaredd anghyfreithlon a thorri hawlfraint
 • Yn rhesymol gryno heb sbamio'r wefan
 • Peidiwch ag hysbysebu cynnyrch neu wasanaethau masnachol – gallwch sôn am gynnyrch neu wasanaethau perthnasol cyhyd â'u bod yn cefnogi eich sylw
 • Peidiwch â dynwared neu honni ar gam eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad
 • Wedi'u cyflwyno neu eu postio yn Saesneg – yn anffodus, nid oes gennym yr adnoddau i gymedroli sylwadau mewn ieithoedd eraill ar hyn o bryd
 • Yn ymwneud â’r pwnc. Peidiwch â phostio negeseuon sydd ddim yn berthnasol i’r sianel hon
 • Os ydych o dan 16 oed, gofynnwch am ganiatâd eich rhiant/gwarcheidwad cyn cyflwyno sylw. Ni chaniateir i ddefnyddwyr heb y caniatâd hwn gymryd rhan na darparu gwybodaeth bersonol i ni.

Rydym yn cadw’r hawl i atal unrhyw UGC unrhyw bryd. Pan fyddwn yn dewis peidio â chyhoeddi sylw am reswm heblaw'r rhai a restrir uchod, byddwn yn ateb y defnyddiwr ar e-bost yn egluro ein rhesymau a’u gwahodd i wneud newidiadau priodol, er mwyn i’r UGC gael ei ailystyried i’w gyhoeddi ar ein safleoedd.

Mae hawlfraint y testunau gwreiddiol a hawlfraint yr holl sylwadau yn aros gyda'u hawduron priodol.

Os ydych am gysylltu â ni am ohebiaeth swyddogol, ewch i’r adran “cysylltwch â ni” ar ein gwefan.

5. Rhyddid gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl i'r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth sydd gan awdurdodau cyhoeddus. Mae'r adran “Amdanom Ni” ar ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth amdanom fel sefydliad gan gynnwys ein rolau a'n cyfrifoldebau, strwythur ein sefydliad a'n Bwrdd.

Os nad yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein gwefan, cwblhewch y ffurflen Rhyddid Gwybodaeth hon

b) Ymwadiad Deddfwriaeth y Pink Book

Tra gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a gynhwysir yng nghanllaw ar-lein a chyhoeddiad deddfwriaeth y Pink Book, mae'n ddrwg gennym na allwn fod yn gyfrifol am unrhyw wallau. Ni fwriedir i'r canllaw hwn fod yn ddatganiad diffiniol o'r gyfraith yn Lloegr. Os oes angen gwybodaeth fanwl arnoch chi am y ddeddfwriaeth a nodir yn y canllaw hwn, neu goblygiadau cyfreithiol i chi’n benodol, dylech ymgynghori ag ymgynghorydd cyfreithiol proffesiynol.