Polisi Cwcis

Y defnydd o gwcis

Mae cwci yn ffeil destun fechan sy’n cael ei gosod ar eich cyfrifiadur (neu ddyfais electronig arall) pan fyddwch yn mynd i’n gwefan. Rydym yn defnyddio cwcis a dyfeisiadau olrhain ar-lein eraill fel tagiau digwyddiadau, tagiau gweithred, Gwrthrychau Lleol a Rennir (‘cwcis Flash') ar y wefan hon i:

  • cadw cyfrif o’r eitemau sydd wedi’u storio yn eich basged siopa ac i’ch arwain drwy’r broses o dalu;
  • eich adnabod bob tro y byddwch yn ymweld â’r wefan hon (mae hyn yn cyflymu pethau i chi gan na fydd yn rhaid i chi fewngofnodi bob tro);
  • cael gwybodaeth am eich hoffterau, symudiadau ar-lein a’ch defnydd o’r rhyngrwyd;
  • cynnal ymchwil a dadansoddiad ystadegol i’n helpu i wella ein cynnwys, ein cynnyrch a’n gwasanaethau ac i’n helpu i ddeall gofynion a diddordebau ein hymwelwyr a/neu ein cwsmeriaid yn well;
  • targedu ein hymgyrchoedd marchnata a hysbysebu ni a rhai ein partneriaid yn fwy effeithiol drwy ddarparu hysbysebion sy’n seiliedig ar eich diddordebau sydd wedyn yn fwy personol i chi; ac i wneud eich profiad ar-lein yn fwy effeithlon a phleserus.

Ni fydd yr wybodaeth a gawn drwy ein defnydd o gwcis fel arfer yn cynnwys eich data personol. Er ein bod yn cael gwybodaeth am eich cyfrifiadur neu ddyfais electronig arall fel eich cyfeiriad IP, eich porwr a/neu wybodaeth log rhyngrwyd, ni fydd hyn fel arfer yn dangos pwy ydych chi’n bersonol. Mewn amgylchiadau penodol gallwn gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch – ond dim ond pan fyddwch yn ei rhoi inni o’ch gwirfodd (e.e. drwy lenwi ffurflen ar-lein) neu pan fyddwch yn prynu nwyddau neu wasanaethau gennym.

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd yn rhaid inni gael eich cydsyniad i ddefnyddio cwcis ar y wefan hon. Yr eithriad yw pan fydd y cwci yn hanfodol er mwyn inni allu darparu gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano (e.e. i’ch galluogi i roi eitemau yn eich basged siopa ac i ddefnyddio’r broses dalu).

Cydsyniad (hysbysiad at y dudalen gartref)

Mae hysbysiad ar ein tudalen gartref sy’n disgrifio sut yr ydym yn defnyddio cwcis ac sydd hefyd yn cynnwys dolen at bolisi preifatrwydd ein gwefan. Os byddwn yn defnyddio’r wefan hon ar ôl i’r hysbysiad gael ei ddangos i chi, byddwn yn tybio eich bod yn cydsynio inni ddefnyddio cwcis i’r dibenion a ddisgrifir yn y polisi cwcis hwn ac ym mholisi preifatrwydd ein gwefan.

Cwcis trydydd parti

Rydym yn gweithio â chyflenwyr trydydd parti a all hefyd osod cwcis ar ein gwefan, er enghraifft Facebook, Twitter, YouTube, Hotjar, VWO, ShareThis ac Adobe Flashplayer, a ddefnyddir i arddangos cynnwys fideo. Mae’r cyflenwyr trydydd parti hyn yn gyfrifol am y cwcis maent yn eu gosod ar ein gwefan. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y trydydd parti perthnasol. Cewch ragor o wybodaeth yn y tabl isod.

Disgrifiad o’r cwcis

Mae’r tabl isod yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir gennym, a pham.

Enw’r cwci

Perchennog

Diben y cwci

__utma                         

 Google Analytics

Mae’r cwci hwn fel arfer yn cael ei ysgrifennu i’r porwr ar adeg yr ymweliad cyntaf â’n safle o’r porwr hwnnw. Os yw’r cwci wedi cael ei ddileu gan ddefnyddiwr y porwr, a bod y porwr wedyn yn dychwelyd i’n safle, bydd cwci utma newydd yn cael ei ysgrifennu gydag ID unigryw gwahanol. Defnyddir y cwci hwn y ganfod ymwelwyr unigryw â’n safle ac mae’n cael ei ddiweddaru â phob tudalen sy’n cael ei gweld. Hefyd, mae’r cwci hwn yn cael ID unigryw a ddefnyddir gan Google Analytics i sicrhau dilysrwydd a hygyrchedd y cwci fel mesur diogelwch ychwanegol.

__utmc

Google Analytics

Mae’r cwci hwn yn gweithio mewn cydweithrediad â’r cwci utmb wrth benderfynu sefydlu sesiwn newydd i’r defnyddiwr neu beidio. Nid oes gan y cwci hwn ddyddiad dod i ben, felly daw i ben pan fydd y defnyddiwr yn gadael y porwr. Os bydd defnyddiwr yn dychwelyd i’n safle, yn gadael y porwr ac yna’n dychwelyd i’r wefan o fewn 30 munud, mae absenoldeb y cwci utmc yn dangos bod angen sefydlu sesiwn newydd, er nad yw’r cwci utmb wedi dod i ben eto.

__utmb

Google Analytics

Defnyddir y cwci hwn i sefydlu ac i barhau â sesiwn defnyddiwr ar ein safle. Pan fydd defnyddiwr yn edrych ar dudalen ar ein safle, mae cod Google Analytics yn ceisio diweddaru’r cwci hwn. Os nad yw’n dod o hyd i’r cwci, bydd un newydd yn cael ei ysgrifennu a bydd sesiwn newydd yn cael ei sefydlu. Bob tro y bydd defnyddiwr yn ymweld â thudalen wahanol ar ein safle, bydd y cwci hwn yn cael ei ddiweddaru i ddod i ben mewn 30 munud, ac felly’n parhau ag un sesiwn am gyhyd ag y bydd gweithgarwch y defnyddiwr yn parhau o fewn cyfnodau o 30 munud. Bydd y cwci hwn yn dod i ben pan fydd y defnyddiwr yn aros ar dudalen ar ein gwefan am fwy na 30 munud.

__utmz

Google Analytics

Mae’r cwci hwn yn storio’r math o atgyfeiriad a ddefnyddir gan y defnyddiwr i gyrraedd ein safle, boed drwy ddull uniongyrchol, dolen gyfeirio, chwiliad am wefan, neu ymgyrch fel dolen mewn hysbyseb neu e-bost. Mae’n cael ei ddefnyddio i gyfrifo traffig peiriant chwilio, ymgyrchoedd hysbysebu a gwelywio tudalennau o fewn ein safle. Mae’r cwci hwn yn cael ei ddiweddaru gyda phob tudalen yr edrychir arni ar ein gwefan.

__utmt_UA-28238209-1

 

Google Analytics

Mae’r cwci hwn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i gasglu gwybodaeth ac i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddi-enw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’n gwefan, o ble mae ymwelwyr â’n gwefan wedi dod a’r tudalennau maent wedi edrych arnynt. Nid yw’r wybodaeth a gesglir yn gallu adnabod neb.

_gid
_ga

_gca

Google Analytics

Mae’r cwci hwn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i gasglu gwybodaeth ac i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddi-enw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’n gwefan, o ble mae ymwelwyr â’n gwefan wedi dod a’r tudalennau maent wedi edrych arnynt. Nid yw’r wybodaeth a gesglir yn gallu adnabod neb.

uit
loc
di
dt
uid
_atuvc

Facebook/Twitter

Mae’r rhain yn gwcis "Add This" cyfryngau cymdeithasol. Mae’r cwcis hyn yn galluogi defnyddwyr, os ydynt yn dymuno, i fewngofnodi i’w cyfrifon ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Twitter neu Facebook a rhannu cynnwys o’n gwefannau â’u ffrindiau. Nid yw’r cwcis hyn yn rhoi mynediad inni i’ch cyfrifon nac yn rhoi unrhyw wybodaeth gyfrinachol sy’n gysylltiedig â’ch cyfrifon i ni.

datr
locale
lu
lsd
reg_fb_gate
reg_fb_ref

sb

wd

fr

Facebook

Mae’r rhain yn gwcis trydydd parti Facebook. Mae’r cwcis hyn yn galluogi defnyddwyr, os ydynt yn dymuno, i fewngofnodi i’w cyfrif Facebook a rhannu cynnwys o’n gwefannau â’u ffrindiau. Nid yw’r cwcis hyn yn rhoi mynediad inni i’ch cyfrifon nac yn rhoi unrhyw wybodaeth gyfrinachol sy’n gysylltiedig â’ch cyfrifon i ni.

k
guest_id
auth_token_session
secure_session
pid
twll 

Twitter

Mae’r rhain yn gwcis trydydd parti Twitter. Mae’r cwcis hyn yn galluogi defnyddwyr, os ydynt yn dymuno, i fewngofnodi i’w cyfrif Twitter a rhannu cynnwys o’n gwefannau â’u ffrindiau. Nid yw’r cwcis hyn yn rhoi mynediad inni i’ch cyfrifon nac yn rhoi unrhyw wybodaeth gyfrinachol sy’n gysylltiedig â’ch cyfrifon i ni.

demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
dkv
use_hitbox
ACTIVITY
recently_watched_video_id_list
PREF 

ID

SAPISID

APISID

APISIS

CONSENT

VISITOR

INFO1_LIVE

HSID

SSID

PREF

YSC

 

YouTube

Mae’r rhain yn gwcis trydydd parti sy’n cael eu gosod gan fideos YouTube rydym wedi’u cynnwys ar y safle. Nid ydym yn rheoli gosodiad y cwcis hyn felly gwiriwch wefannau’r trydydd partïon hyn am ragor o wybodaeth am eu cwcis a sut i’w rheoli.

Flash cookies (also known as Local Shared Objects)

Adobe Flash

Rydym weithiau’n arddangos cynnwys, fideos neu deithiau cynnyrch yn aml, gan ddefnyddio Adobe Flash Player. Mae Adobe yn defnyddio cwcis Flash (a elwir hefyd yn Wrthrychau a Rennir yn Lleol) i helpu i wella eich profiad fel ymwelydd. Mae cwcis Flash yn cael eu storio ar eich dyfais mewn ffordd debyg i’r cwcis a ddisgrifiwyd uchod, ond maent yn cael eu rheoli’n wahanol gan eich porwr.

Os hoffech chi analluogi neu ddileu cwci Flash, gweler Gosodiadau Diogelwch Adobe Flash Player. Noder, os byddwch yn analluogi cwcis Flash ar gyfer Canon.co.uk ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai mathau o gynnwys ar y safle, fel fideos.

__unam

ShareThis

Mae’r cwci “__unam” wedi ei osod fel rhan o’r gwasanaeth ShareThis ac mae’n monitro gweithgarwch “click-stream”, e.e. gwefannau yr edrychir arnynt a gwelywio, a’r amser a dreulir ar dudalennau.

Rydym ar ddeall nad yw’r gwasanaeth ShareThis yn eich adnabod yn bersonol oni bai eich bod wedi cofrestru ar wahân â ShareThis ar gyfer cyfrif â hwy ac wedi rhoi eich cydsyniad iddynt.

 

addthis.com

Mae hyn yn galluogi rhannu APIs ar gyfer Facebook, Twitter ac ati i hybu traffig cymdeithasol.

ANON MS CONV and MSANALYTICS, AID, MUIDB, DSID, IDE, MUID, NAP, gads MSCC (Bing) and Adwords Conversion (Google)

Bing

Google

Mae’r rhain yn gwcis trydydd parti sy’n ein galluogi i wybod ar ba rai o’n hysbysebion rydych wedi clicio. Mae pob hysbysebwr unigol yn defnyddio ei gwcis olrhain ei hun ac nid yw’r data a gymerir yn gyfrinachol nac yn drosglwyddadwy.

19DSID, IDE

Google

Mae’r cwcis hyn yn cael eu hysgrifennu gan Google i wasanaethu hysbysebion i ddefnyddwyr sydd wedi ymweld â’r safle o’r blaen wrth iddynt bori drwy wefannau eraill ar y rhyngrwyd. I optio allan o hysbysebion Google Display Network cliciwch yma.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Sitecore

Mae’r cwci hwn yn cofnodi’r siop a ddewisir gennych wrth ymweld â rhagdudalen ein siop ar-lein. Mae hyn yn golygu pan fyddwch yn ymweld eto y gallwn ddangos y siop a ffefrir gennych yn yr iaith a’r arian cywir. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei storio am 364 o ddyddiau. Os nad ydych yn ymweld â’n rhagdudalen, mae’r siop a welwch yn cael ei phenderfynu gan dargedu geo.

2.SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Sitecore

Mae’r cwci hwn yn storio manylion cynnyrch y siop ar-lein a welwyd yn ddiweddar ac mae’n cael ei storio am 370 o ddyddiau.

SESSION_CHECK ASP.Net Session Id

Sitecore

Mae’r cwci hwn yn cynnwys data basged siopa a sesiynau ac mae’n cael ei storio am hyd eich ymweliad â’r siop ar-lein. Mae’n hanfodol i alluogi’r fasged siopa a’r broses dalu i weithio’n iawn.

 

Sut i ddiffodd cwcis

Os nad ydych eisiau derbyn cwcis, gallwch newid gosodiadau eich porwr fel na fydd cwcis yn cael eu derbyn. Os byddwch yn gwneud hyn, cofiwch na fydd rhai agweddau ar y wefan yn gweithio’n iawn. Am ragor o wybodaeth am gwcis a sut i’w hanalluogi, ewch i dudalen gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth sy’n ymdrin â chwcis: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.