Datganiad hygyrchedd

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Awdurdod Twristiaeth Prydain sy’n masnachu fel VisitBritain. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau drwy ddefnyddio gosodiadau o fewn y porwr
  • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun oferu dros y sgrin
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon?

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannu o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • nid yw’r rhan fwyaf o’r hen ddogfennau PDF yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
  • efallai na fydd rhai elfennau o’r tudalennau yn bodloni’r safonau cyferbyniad lliw
  • efallai bod rhai o’r tablau a’r graffau wedi’u strwythuro’n anghywir

Beth i’w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o’r wefan hon

Cysylltwch â ni ar y manylion isod os oes angen unrhyw gynnwys arnoch chi sy’n ymddangos ar y wefan hon mewn fformat mwy hygyrch, er enghraifft, PDF.

Gall fformatau mwy hygyrch gynnwys: print bras; hawdd ei ddeall, recordiad sain a braille

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch o fewn deg diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym wastad yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â‘r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae VisitBritain/VisitEngland wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y We (WCAG) oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys sydd ddim yn hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai testunau ddigon o gyferbyniad lliw, felly gall defnyddwyr sydd â golwg gwan ei chael hi’n anodd gwahaniaethu rhwng y blaendir a’r cefndir. Mae hyn yn methu maen llwyddiant 2.1 WCAG 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm). Rydym yn bwriadu newid y cyferbyniad lliw erbyn 23ain Medi 2020.

Nid yw’n bosibl i ddefnyddwyr newid maint y testun heb i rywfaint o’r testun orgyffwrdd. Mae hyn yn methu maen llwyddiant 2.1 WCAG 1.4.4 (ailfeintio testun). Rydym yn bwriadu newid main y testun erbyn 23ain Medi 2020.

Mae rhai o’n tablau heb eu strwythuro’n iawn, felly efallai y bydd defnyddwyr sydd â darllenydd sgrin yn cael trafferth deall ystyr y cynnwys. Mae hyn yn methu maen llwyddiant 2.1 WCAG 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd. Rydym yn bwriadu ailstrwythuro ein cynnwys tablau erbyn 23ain Medi 2020.

Nid yw rhai o’n PDFs a’n dogfennau Excel yn bodloni safonau hygyrchedd. Er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro i fod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen llwyddiant 2.1 WCAG 4.1.2 (enw, gwerth rôl). Rydym yn bwriadu datrys y rhain neu eu newid am dudalennau HTML hygyrch erbyn 23ain Medi 2020.

Pan fyddwn yn cyhoeddi unrhyw gynnwys gweledol neu ar ffurf testun, ffurflenni, cynnwys mewn tablau, elfennau hidlo neu ddogfennau, byddwn yn sicrhau bod safonau hygyrchedd yn cael eu bodloni neu os ydym yn bwriadu ei gadw ar ein gwefan ar ôl 23ain Medi 2020, byddwn yn sicrhau bod y safonau yn cael eu bodloni erbyn y dyddiad hwnnw.

Baich anghymesur

Credwn nad oes unrhyw un o'r gofynion hygyrchedd yn faich anghymesur i'n sefydliad, ac o'r herwydd, rydym yn gweithio i ddatrys yr holl ddiffygion cydymffurfio erbyn Medi 2020.

Cynnwys sydd y tu allan i gwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o’n hen ddogfennau PDF a Word yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro i fod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen llwyddiant 2.1 WCAG 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hollbwysig i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut gall defnyddwyr gael mynediad at ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai eu datrys neu eu newid am dudalennau HTML hygyrch.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddatrys PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio PhotographyGuideEditionTwo.pdf.

Fideo Byw

Nid oes gan ffrydiau fideo byw gapsiynau. Mae hyn yn methu maen llwyddiant 2.1 WCAG 1.2.4 (capsiynau – byw).

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau i ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio o fodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

Sut cafodd y wefan ei phrofi

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 23 Medi 2019. Cynhaliwyd y prawf drwy ddefnyddio offer profi hygyrchedd – Monsido.

Mae’r prif blatfform a ddefnyddiwyd i brofi ein gwefan ar gael yn www.visitbritain.org/

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym wedi sefydlu gweithgor Hygyrchedd Digidol sy’n arwain y prosiect i wella ein gwefan a'i gwneud yn fwy hygyrch. Rydym wedi nodi’r sialensiau ac rydym yn gweithio i’w datrys erbyn 23ain Medi 2020.

Paratowyd y datganiad hwn ar 23ain Medi 2019. Y tro diwethaf iddo gael ei ddiweddaru oedd 6ed Mai 2020.