Telerau ac Amodau "Barod Amdani"

I. Telerau ac Amodau

Yn y Telerau ac Amodau isod,

Mae “Ymgeisydd” yn golygu’r unigolyn sy’n gwneud cais i gael yr hawl i arddangos y Logo(s) ar gyfer y Tîm, 
Mae “BTA” yn golygu Awdurdod Twristiaeth Prydain sy’n masnachu fel VisitBritain/ BTA (a ymgorfforwyd dan Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969 fel Awdurdod Twristiaeth Prydain) o 151 Buckingham Palace Road, Llundain SW1W 9SZ, 
Mae “Logo(s)” yn cyfeirio at logo “Barod Amdani”, a, lle y gwnaed cais amdano, y logo "Teithio Diogel",
Mae “Deunyddiau” yn cyfeirio at yr holl gyfryngau printiedig ac electronig, gan gynnwys arwyddion a gwefannau a phob cyfrwng arall a ddefnyddir gan yr Ymgeisydd mewn cysylltiad â’r Eiddo,
Mae “Eiddo” yn cyfeirio at y llety, yr atyniad i ymwelwyr neu’r busnes twristiaeth arall a ddisgrifir yn y Cais, 
Mae “Safon” yn cyfeirio at y canllaw COVID-19 i’r diwydiant twristiaeth sydd ar gael gan BTA o dan y Logo(s), ac mae
Mae “Tymor” yn golygu tymor sy’n dechrau ar y dyddiad pan hysbysir yr Ymgeisydd bod eu cais wedi bod yn llwyddiannus ac a ddaw i ben ar 30 Mehefin 2021, oni bai ei fod, naill ai’n cael ei ymestyn gan BTA am gyfnodau pellach, neu, ei fod yn dod i ben yn gynharach yn unol â’r telerau ac amodau hyn.

Bydd y “Cytundeb” hwn yn cynnwys y Telerau ac Amodau hyn, y Cais a’r Hysbysiad Preifatrwydd. Mae cyfeiriadau at y “partïon” yn cyfeirio at BTA a’r Ymgeisydd; gyda phob un yn “barti”.

 1. Gall ymgeiswyr wneud cais i BTA am yr hawl i arddangos y Logo(s) am y Tymor ar unrhyw adeg drwy gwblhau cais.
 2. Ni chodir tâl ar Ymgeiswyr am wneud cais.
 3. Bydd BTA yn ymdrechu i brosesu pob cais, ac i hysbysu Ymgeiswyr a ydynt yn llwyddiannus neu beidio, o fewn 48 awr ar ôl cael cais wedi’i gwblhau.
 4. Mae’r Ymgeisydd yn ymrwymo i gydymffurfio â’r holl ganllawiau a nodir yn y broses ymgeisio sy’n berthnasol i’r cais ac i’w Heiddo.
 5. Ar ôl cadarnhau bod cais yn llwyddiannus, bydd yr Ymgeisydd yn gymwys i arddangos y Logo(s) (neu Logo(s) â brand cenedlaethol fel bydd yn gymwys) ar unrhyw gyfrwng printiedig neu electronig ac ar yr Eiddo ei hun am y Tymor. Rhaid arddangos y Logo(s) yn unol ag unrhyw ganllawiau a roddir i’r Ymgeisydd o bryd i’w gilydd gan BTA neu’r corff twristiaeth cenedlaethol perthnasol. Mae'r Ymgeisydd yn cytuno y caiff y BTA gyhoeddi, yn y modd y bydd yn penderfynu, bod yr Ymgeisydd yn gymwys i arddangos y Logo(s).
 6. Mae’r Ymgeisydd yn gwarantu y bydd unrhyw atebion a roddir a gwybodaeth a gyflenwir i BTA ganddo ef ei hun, ei asiantau neu gynrychiolydd mewn perthynas neu mewn cysylltiad â’r cais yn gywir ac y bydd yn hysbysu BTA ar unwaith o unrhyw newidiadau i wybodaeth o’r fath.
 7. Mae’r Ymgeisydd yn cytuno y bydd yn cydymffurfio ar unwaith ag unrhyw ddiweddariadau perthnasol i’r Safon ac ag unrhyw gyfarwyddiadau cysylltiedig eraill a all gael eu cyflwyno gan BTA yn ystod y Tymor.
 8. Bydd yr Ymgeisydd yn ymateb ar unwaith i bob cais am wybodaeth, a phan wneir cais, bydd yn caniatáu mynediad i’r Eiddo, ar unrhyw adeg i gynrychiolwyr awdurdodedig BTA, i alluogi BTA i wirio bod yr Ymgeisydd yn cydymffurfio â’r Safon a/neu i ymchwilio i unrhyw gŵyn/cwynion a gafwyd mewn cysylltiad â’u cydymffurfiaeth â’r Safon.
 9. Gall BTA newid neu dynnu’n ôl y cyfan neu unrhyw ran o’r Safon ar unrhyw adeg. Bydd yr Ymgeisydd yn cael rhybudd ysgrifenedig. Os bydd BTA yn newid y Safon, bydd yr Ymgeisydd yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio ar unwaith â’r holl newidiadau.
 10. Gall BTA derfynu’r Cytundeb hwn ar unrhyw adeg drwy roi dim llai na 30 diwrnod o rybudd yn ysgrifenedig i’r Ymgeisydd. I osgoi unrhyw amheuaeth, bydd y Cytundeb hwn yn terfynu’n awtomatig ar ddiwedd y Tymor.
 11. Ar ôl terfynu’r Cytundeb hwn, beth bynnag fydd yr achos, bydd yr Ymgeisydd, a hynny ar unwaith, ac yn ddim hwyrach na 5 niwrnod, ac ar eu cost eu hunain, yn cael gwared ar bob Logo(s) a chyfeiriadau at y Safon o’r holl Ddeunyddiau. Os nad yw’r Ymgeisydd, ar ôl 5 niwrnod yn dilyn terfynu’r Cytundeb hwn, wedi cydymffurfio â’u rhwymedigaethau i gael gwared ar arwyddion sy’n cynnwys Logo(s), bydd yr Ymgeisydd yn caniatáu i gyflogeion, asiantau neu gynrychiolwyr BTA y mynediad sydd ei angen arnynt i’r Eiddo i gael gwared ar yr holl Logo(s) sy’n cael eu harddangos yn yr Eiddo. Bydd yr Ymgeisydd yn talu i BTA yr holl gostau a’r treuliau a gododd yn sgil hynny.
 12. Os caiff Eiddo ei werthu fel busnes gweithredol yn ystod y Tymor, daw’r hawl i arddangos y Logo(s) i ben yn awtomatig a bydd yn rhaid i’r perchennog newydd wneud cais newydd yn eu henw eu hunain.
 13. Ni fydd unrhyw Ymgeisydd sydd wedi’i ddatgymhwyso o’r hawl i arddangos y Logo(s) am ba reswm bynnag yn cael ailymuno am o leiaf 1 mis o ddyddiad y datgymhwyso. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd datgymhwyso yn achosi i’r Cytundeb hwn derfynu ar adeg y datgymhwyso. Gall BTA ystyried caniatáu cais i ailymgeisio yn gynharach os bernir fod amgylchiadau arbennig ynghlwm wrth yr achos. Ym mhob achos bydd penderfyniad i dderbyn ail gais yn gyfan gwbl yn ôl disgresiwn BTA. Os oedd y datgymhwyso yn ymwneud ag ansawdd neu lefel cwynion, yna rhaid dangos bod achos y pryderon wedi’u datrys. Gellir gwneud hyn ar ffurf ymweliad gan gynrychiolydd BTA, a gellir codi tâl am hynny.
 14. Bydd gan yr Ymgeisydd weithdrefnau digonol ar waith i atal unrhyw unigolyn sy’n gweithio i neu sy’n gweithredu ar ran yr Ymgeisydd neu unrhyw drydydd parti sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r Cytundeb hwn, rhag cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch, ymarfer neu ymddygiad a fyddai’n mynd yn groes i unrhyw gyfreithiau, rheoliadau a chodau atal llwgrwobrwyo neu atal llygredd, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010, fel y’i diwygiwyd neu y’i disodlwyd o bryd i’w gilydd. Bydd torri’r Cymal hwn yn rhoi’r hawl i BTA i derfynu’r cytundeb hwn ar unwaith drwy roi rhybudd ysgrifenedig.
 15. Bydd pob Logo(s) (ac unrhyw ddeunyddiau eraill) a gyflenwir gan BTA i’r Ymgeisydd yn parhau’n eiddo i BTA a bydd yr holl hawliau eiddo deallusol mewn deunyddiau o’r fath gyda BTA.
 16. Ni chaiff yr Ymgeisydd aseinio, is-gontractio na llyffetheirio unrhyw hawl neu ymrwymiad o dan y Cytundeb hwn, yn llawn neu’n rhannol, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan BTA.
 17. Mae’r partïon yn bobl annibynnol ac nid partneriaid, pennaeth ac asiant nac yn gyflogwr a chyflogai ac nid yw’r telerau ac amodau hyn yn sefydlu unrhyw gyd-fenter, ymddiriedolaeth, ymddiriedolwyr, neu berthynas arall rhyngddynt heblaw am berthynas y contract a geir ynddo. Ni fydd gan ddim un o’r partïon, ac ni fyddant yn honni bod ganddynt, unrhyw awdurdod i wneud unrhyw ymrwymiadau ar ran y parti arall.
 18. Os oes neu os bydd unrhyw ddarpariaeth o’r Cytundeb hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn anghyfreithlon, annilys neu na fydd modd ei orfodi, ni fydd hynny’n effeithio ar gyfreithlondeb, dilysrwydd na gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaeth arall yn y Cytundeb hwn a fydd yn parhau’n weithredol ac mewn grym.
 19. Ni fydd unrhyw fethiant, oedi nac anwaith ar ran BTA wrth weithredu unrhyw hawl, pŵer neu rwymedi a geir gan y gyfraith neu o dan y Cytundeb hwn yn gweithredu fel hawlildiad o’r hawl, y pŵer neu’r rhwymedi hwnnw, ac ni fydd ychwaith yn atal nac yn cyfyngu ar unrhyw weithredu ar yr hawl, y pŵer neu’r rhwymedi hwnnw neu yn y dyfodol.
 20. Bydd yr Ymgeisydd yn cydymffurfio â’r holl gyfreithiau, deddfiadau, rheoliadau, polisïau rheoliadol, canllawiau a chodau’r diwydiant a fydd yn gymwys iddo a bydd yn cadw awdurdodaethau a phob cymeradwyaeth, caniatâd ac awdurdod y bydd eu hangen o bryd i’w gilydd i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan neu mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn.
 21. Bydd yr Ymgeisydd yn indemnio, ac yn parhau i indemnio, BTA rhag ac yn erbyn colledion, iawndal, atebolrwydd, costau (gan gynnwys ffioedd cyfreithiol) a chostau y bydd BTA yn eu hwynebu (a neu gan unrhyw gorff twristiaeth cenedlaethol arall mewn unrhyw ran o’r DU) o ganlyniad i neu mewn cysylltiad ag achos o dorri amodau ymrwymiadau’r Ymgeisydd o dan y Cytundeb hwn.
 22. Mae’r Ymgeisydd yn gwarantu bod ganddynt yr hawl a’r awdurdod i ymrwymo i’r Cytundeb hwn â BTA ac, yn benodol, nad yw unrhyw drwydded a roddir i BTA yn mynd yn groes i hawliau unrhyw drydydd parti.
 23. Mae’r Ymgeisydd yn cydnabod ac yn derbyn bod y Safon yn cynnwys canllawiau a roddwyd yn ddidwyll i BTA ac a roddwyd i BTA gan drydydd parti. Yn yr un modd, mae’n derbyn ac yn cytuno nad yw BTA yn rhoi unrhyw warant mewn cysylltiad â’r Safon.
 24. Ni fydd BTA yn atebol mewn unrhyw amgylchiadau (a neu unrhyw gorff twristiaeth cenedlaethol arall mewn unrhyw ran o’r DU neu Gyngor Teithio a Thwristiaeth y Byd) i’r Ymgeisydd mewn contract, y gyfraith gamweddau (gan gynnwys esgeulustod neu dorri dyletswydd statudol) neu fel arall, sut bynnag y’i hachoswyd, am unrhyw hawliad neu gyfres o hawliadau cysylltiedig, neu unrhyw gynnydd mewn costau neu dreuliau, neu am unrhyw golled mewn elw, busnes, contractau, refeniw neu arbedion a oedd wedi’u rhagweld, nac am unrhyw ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol o unrhyw natur o gwbl sy’n deillio o ddefnydd yr Ymgeisydd o’r Logo(s) neu’r Safon a/neu mewn ffordd arall mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn.
 25. Bydd yr Ymgeisydd yn cadw pob gwybodaeth gyfrinachol BTA yn gyfrinachol a hefyd eu hasiantau a bydd ond yn defnyddio gwybodaeth gyfrinachol o’r fath a fydd ei hangen i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn.
 26. Os oes gwrthdaro rhwng y telerau a geir yn y Cais neu’r Telerau ac Amodau hyn, y telerau yn y Telerau ac Amodau hyn fydd drechaf.
 27. Bydd y Cytundeb hwn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n deillio ohono, neu mewn cysylltiad ag ef, ei bwnc neu ei ffurf (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau digontract) yn cael ei lywodraethu, a’i ddehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Mae’r partïon yn cytuno’n ddiymwad y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw i setlo unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n deillio o, neu mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn.
 28. Mae'r BTA yn cadw'r hawl i ddiwygio'r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg ac mae'r ymgeisydd yn cytuno i lynu wrth bob fersiwn diwygiedig o'r fath a gyhoeddir gan BTA. Cyhoeddwyd y fersiwn hon ym mis Chwefror 2021.

 
II.    HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Gofynnwn i chi ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn ofalus ar y cyd â’n Polisi Preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig am bwy ydym ni, sut a pham yr ydym yn casglu, storio ac yn rhannu gwybodaeth bersonol, eich hawliau mewn cysylltiad â’ch gwybodaeth bersonol a sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio pe bai gennych gŵyn.

Pwy ydym ni
Awdurdod Twristiaeth Prydain (“BTA”, “ni” neu “ein”), corff statudol wedi’i ymgorffori o dan Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969, gyda’i swyddfeydd yn 151 Buckingham Palace Road, Llundain SW1W 9SZ,

Yr wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu a’i defnyddio

Gwybodaeth a gesglir gennym
Wrth ddarparu’r Safon rydym yn casglu’r wybodaeth bersonol ganlynol pan fyddwch yn ei rhoi inni:

 • enwau pobl sy’n gwneud ceisiadau a chategorïau eraill o ddata personol fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd;

Gwybodaeth a gesglir o ffynonellau eraill
Rydym hefyd yn cael gwybodaeth bersonol o ffynonellau eraill fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd

Sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan y Cytundeb, ac, ar yr amod eich bod wedi rhoi cydsyniad inni, i gysylltu â chi ynglŷn â chynnyrch a gwasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi.

Y sawl yr ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â hwy
Rydym yn arfer rhannu Data Adnabod, Data Cyswllt a Data Technegol â chyrff twristiaeth cenedlaethol eraill, Cyngor Teithio a Thwristiaeth y Byd ac â’n cyflenwyr trydydd parti fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd. Am enghreifftiau o’n cyflenwyr trydydd parti a rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio eich data personol gweler ein Polisi Preifatrwydd. Mae’r rhannu data yn ein galluogi i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan y Cytundeb.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol ag awdurdodau gorfodi’r gyfraith neu awdurdodau eraill os yw hynny’n ofynnol o dan y gyfraith.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw drydydd parti arall oni bai ein bod wedi cael eich cydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw.

A oes yn rhaid i chi roi gwybodaeth inni, ac os oes pam?
Mae angen i chi roi Data Cyswllt i ni er mwyn ein galluogi i brosesu eich cais. Byddwn yn eich hysbysu ar adeg casglu’r wybodaeth, a fydd angen i chi roi’r wybodaeth inni.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol?
Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyhyd ag y bydd angen er mwyn inni gyflawni ein rhwymedigaethau o dan y Cytundeb ac yn ddim hwy na’r hyn a ganiateir gan y gyfraith ac yn unol â’n polisïau cadw fel y nodir yng nghymal 8 o’n Polisi Preifatrwydd.

Rhesymau pam y cawn gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol
Rydym yn dibynnu ar amrywiaeth o seiliau cyfreithiol i gasglu eich data personol, a cheir rhagor o fanylion yng nghymal 3 o’n Polisi Preifatrwydd

Trosglwyddo eich gwybodaeth allan o’r EEA
Gallwn drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i’r canlynol sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) fel y nodir yng nghymal 5 o’n Polisi Preifatrwydd

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni, ein Swyddog Diogelu Data (gweler ‘Sut i gysylltu â ni’ isod). Ni fyddwn fel arall yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r EEA nac i unrhyw sefydliadau (nac is-gyrff) a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus ryngwladol neu a sefydlwyd o dan unrhyw gytundeb rhwng dwy neu ragor o wledydd.

Eich hawliau
O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mae gennych nifer o hawliau pwysig sydd ar gael am ddim. Yn gryno, mae’r rhain yn cynnwys yr hawl i:

 • brosesu gwybodaeth yn deg a thryloyw o ran sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
 • mynediad at eich gwybodaeth bersonol ac at fathau penodol o wybodaeth atodol arall y mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn wedi’u ddylunio eisoes i roi sylw iddo
 • mynnu ei bod yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn yr wybodaeth amdanoch a gedwir gennym
 • mynnu bod gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chi’n cael ei dileu mewn sefyllfaoedd penodol
 • cael yr wybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chi ac a roddwyd inni gennych chi, mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy’n ddarllenadwy gan beiriannau a chael yr hawl i drosglwyddo’r data hynny i drydydd parti mewn sefyllfaoedd penodol
 • gwrthwynebu ar unrhyw adeg i brosesu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chi i ddibenion marchnata uniongyrchol
 • gwrthwynebu i benderfyniadau a wneir drwy ddulliau awtomataidd sy’n gwneud penderfyniadau cyfreithiol sy’n ymwneud â chi neu a all gael effaith sylweddol arnoch
 • gwrthwynebu mewn sefyllfaoedd penodol eraill ein bod yn parhau i brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • fel arall gyfyngu ar brosesu o’ch gwybodaeth bersonol gennym mewn amgylchiadau penodol

Am ragor o wybodaeth am bob un o’r hawliau hyn, gan gynnwys yr amgylchiadau lle maent yn gymwys, gweler Canllawiau Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU (ICO) ar hawliau unigolion o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Os hoffech chi weithredu unrhyw rai o’r hawliau hynny, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Ein manylion

 • Mae’r wefan hon yn eiddo i Awdurdod Twristiaeth Prydain
 • Mae prif leoliad ein busnes yn Llundain, Lloegr
 • Gallwch gysylltu â ni drwy’r post yn 151 Buckingham Palace Road, Llundain, SW1W 9SZ;

Swyddfa Diogelu Data
1.1.    Y cyfeiriad e-bost i gysylltu â’n swyddog diogelu data yw DPO@visitbritain.org

1.2.    Gallwch ofyn am gopi o’r data personol a gedwir amdanoch ar ffeil drwy anfon cais mynediad gwrthrych i SAR@visitbritain.org

Cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel
Mae gennym fesurau diogelwch priodol ar waith i atal gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli’n ddamweiniol, neu ei defnyddio neu gael mynediad ati heb awdurdod. Rydym yn cyfyngu mynediad at eich gwybodaeth bersonol i’r sawl sydd ag angen busnes dilys i’w gweld. Bydd y sawl sy’n prosesu eich gwybodaeth yn gwneud hynny mewn modd awdurdodedig yn unig ac mae dyletswydd cyfrinachedd arnynt.

Mae gennym hefyd weithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o danseilio diogelwch. Byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reolyddion perthnasol os oes amheuaeth bod diogelwch wedi’i danseilio lle mae gofyniad cyfreithiol arnom i wneud hynny.

Sut i gwyno
Rydym yn gobeithio y bydd ein Swyddog Diogelu Data yn gallu datrys unrhyw ymholiad neu gŵyn a all godi ynglŷn â’n defnydd o’ch gwybodaeth.

Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data hefyd yn rhoi’r hawl i chi i gwyno i awdurdod goruchwylio, yn benodol y wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd (neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd) lle’r ydych yn gweithio, yn byw fel arfer neu lle mae’r amheuaeth o dorri cyfreithiau diogelu data wedi digwydd. Yr awdurdod goruchwylio yn y DU yw’r Comisiynydd Gwybodaeth, a gellir cysylltu â’r Swyddfa yn https://ico.org.uk/concerns/.