Cwestiynau Cyffredin

Beth yw safon y diwydiant?

Mae’r marc safon “Barod Amdani” yn gynllun hunanasesu sydd wedi'i gynllunio gan VisitEngland mewn partneriaeth â'r sefydliadau twristiaeth cenedlaethol Tourism Northern Ireland, VisitScotland a Croeso Cymru i ddarparu ‘cymuned o hyder’ ar gyfer pob sector o'r diwydiant twristiaeth, yn ogystal â rhoi sicrwydd i ymwelwyr bod gan fusnesau brosesau clir ar waith a’u bod yn dilyn canllawiau COVID-19 y diwydiant a’r Llywodraeth ar lanweithdra a chadw pellter cymdeithasol.

 

Sut mae gwneud cais am safon y diwydiant?

Gall busnesau twristiaeth a digwyddiadau sydd wedi darllen a gweithredu canllawiau ailagor y Llywodraeth ar COVID-19, wedi deall canllawiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr, ac sydd wedi llunio Asesiad Risg COVID-19, wneud cais am farc safon y diwydiant drwy lenwi’r ffurflen ar y safle hwn.

 

Pa mor hir mae'r asesiad ar-lein yn ei gymryd i'w gwblhau?

Dim ond 20 cwestiwn yw'r asesiad ar-lein ac mae'n cymryd tua 20-30 munud i'w gwblhau.

 

Mae gen i gwestiwn am y broses ymgeisio, oes modd siarad â rhywun?

Oes, cysylltwch â'n tîm yn goodtogo@visitbritain.org, byddan nhw’n gwneud eu gorau i’ch helpu.

 

A oes hunanasesiadau gwahanol ar gyfer sectorau gwahanol? E.e. tafarndai, llety, atyniadau ymwelwyr?

Mae hwn yn wiriad sy’n gysylltiedig â COVID-19 i sicrhau bod prosesau ar waith a bod gweithwyr yn cael eu briffio. Bydd yn canolbwyntio ar lunio Asesiadau Risg COVID-19 a rhoi canllawiau allweddol ar waith, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Rydym wedi gweithio gyda chyrff aelodaeth o fewn y diwydiant ac mae rhai cwestiynau sy'n benodol i sectorau gwahanol. Lle bo hynny'n briodol, rydym wedi cyfeirio at unrhyw ganllawiau sy’n berthnasol i sectorau penodol.

 

Sut bydd yr hunanasesiadau'n cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth y DU/ Iechyd Cyhoeddus Lloegr?

Mae'r broses yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth y DU ac mae'n ofynnol bod pob busnes sy'n cofrestru wedi darllen y canllawiau iechyd cyhoeddus perthnasol ac yn deall yr angen i gadw pellter cymdeithasol a glynu wrth ganllawiau glanweithdra. Rydym hefyd wedi rhoi system rybuddio ar waith fel bod pawb sydd wedi cofrestru yn derbyn hysbysiad o unrhyw newidiadau perthnasol i’r canllaw hwn.

Bydd aseswyr a’r rhai sy’n ateb galwadau yn derbyn hyfforddiant cyn siarad â'r busnesau fel eu bod yn deall elfennau allweddol yr hunanasesiad a bod ganddynt restr wirio glir i gyfeirio busnesau yn ôl yr angen.

 

Oes fydd angen diweddaru’r safon yn rheolaidd neu a fydd hwn yn hunanasesiad unwaith ac am byth?

Un o’r gofynion gorfodol wrth gofrestru yw ein bod yn cael enw cyswllt person allweddol o fewn y busnes fel y gallwn barhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau yn y canllawiau y mae angen i fusnes fynd i'r afael â nhw. Gan weithio'n agos â sefydliadau aelodaeth o fewn y sector, mae gennym broses ar waith i sicrhau bod yr unigolyn a'r sefydliadau aelodaeth yn cael eu hysbysu.

Bydd gwiriadau ar hap yn cael eu cynnal drwy gydol y cyfnod adfer yn ôl yr angen, ac efallai y bydd angen i'r busnes gymryd camau pellach yn dilyn adborth.

 

Beth fydd yn digwydd os bydd canllawiau'r Llywodraeth yn newid? A fydd angen i fi wneud cais arall?

Na - ond byddwn yn anfon hysbysiad o'r newidiadau hynny atoch a bydd angen i ni gael cadarnhad eich bod wedi deall a gwneud y newidiadau perthnasol hynny.

Un o’r gofynion gorfodol wrth gofrestru yw ein bod yn cael enw person cyswllt allweddol o fewn y busnes fel y gallwn barhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau yn y canllawiau y mae angen i fusnes fynd i'r afael â nhw. Gan weithio'n agos â sefydliadau aelodaeth o fewn y sector, mae gennym broses ar waith i sicrhau bod yr unigolyn a'r sefydliadau aelodaeth yn cael eu hysbysu.

Bydd gwiriadau ar hap yn cael eu cynnal drwy gydol y cyfnod adfer yn ôl yr angen, ac efallai y bydd angen i'r busnes gymryd camau pellach yn dilyn adborth.

 

A fydd arolygwyr yn mynd o gwmpas yn gwneud gwiriadau ar hap? Os na, sut fyddwch chi'n gwybod bod busnesau yn cadw at y canllawiau?

Cynhelir gwiriadau ar hap heb rybydd ymlaen llaw i’r busnes. Bydd y gwiriadau hyn yn gyfuniad o alwadau ffôn ac ymweliadau go iawn i weld a yw’r elfennau allweddol o’r hunanasesiad ar waith.

Bydd unrhyw wiriadau ar hap a wneir yn digwydd heb rybudd, oni bai bod angen i’r busnes gael rhybudd ymlaen llaw er mwyn caniatáu mynediad h.y. fflatiau â gwasanaeth neu hunanarlwyo, ac os felly byddwn yn eich ffonio ymlaen llaw.

 

Oes unrhyw beth ar gael i ddangos eich bod wedi cwblhau'r hunanasesiad? h.y. sticer i’w arddangos?

Ar ôl i chi gwblhau’r hunanasesiad, byddwch yn cael y marc ‘Barod Amdani’ y gellir ei ddefnyddio ar eich sianeli marchnata a'ch arwyddion, yn ogystal â thystysgrif y gellir ei lawrlwytho i'w harddangos yn yr adeilad.

 

Rwy’n rhedeg sawl busnes, oes angen gwneud cais gwahanol ar gyfer pob un?

Oes, disgwylir i bob Rheolwr Cyffredinol neu arweinwyr safleoedd ddeall yr hyn sydd angen ei weithredu. Efallai y byddwn yn gweithio'n agos gyda thîm canolog cyflogwr mawr, ond mae angen i reolwyr y safle ddangos eu bod yn deall ystyr y marc a'r broses wrth gefn iddo. Mae angen rhoi ystyriaeth ofalus i hyn oherwydd bod twristiaeth wedi'i ddatganoli, felly mae'n rhaid i ni sicrhau bod busnesau'n dilyn canllawiau cywir y llywodraeth berthnasol ar gyfer eu lleoliad.

 

Mae gen i atyniadau yn yr Alban, Lloegr a Chymru – a yw’r broses yr un peth ym mhob man?

Ydy, mae'r sefydliadau twristiaeth cenedlaethol i gyd yn gweithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth, ond gyda'n gilydd, rydym yn tanlinellu bod yn rhaid dilyn canllawiau gwahanol y llywodraeth berthnasol ac mae'r hunanasesiad yn cefnogi hynny.

 

A oes modd defnyddio safon y diwydiant hefyd ar gyfer cyflenwyr digwyddiadau busnes?

Oes - mae safon y diwydiant yn cynnwys cwestiynau sy'n benodol i leoliadau cynadledda a digwyddiadau busnes, a gellir ei ddefnyddio i roi sicrwydd i drefnwyr a chynadleddwyr mewn digwyddiadau busnes bod y lleoliad yn cadw at ganllawiau’r Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol, glanweithdra ac olrhain cysylltiadau.