Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn (“Polisi”) ddiwethaf ar 1 Awst 2018.

Cyflwyniad

Awdurdod Twristiaeth Prydain (“BTA”, “ni” neu “ein””), corff statudol wedi'i ymgorffori o dan y Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969, gyda’i swyddfeydd yn 151 Buckingham Palace Road, Victoria, Llundain SW1W 9SZ.

Rydym yn cyflawni ein dyletswyddau statudol i hyrwyddo twristiaeth i Brydain a Lloegr ac oddi fewn iddynt o dan y brandiau “VisitBritain” a “VisitEngland”.

Y BTA yw'r rheolwr data mewn cysylltiad ag unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir neu a dderbynnir gennym sy'n deillio o'ch defnydd o unrhyw un o'n cynhyrchion, gwasanaethau, cymwysiadau, gwefannau (gan gynnwys unrhyw siopau e-fasnach) a deunydd cyfathrebu cymorth i gwsmeriaid.

Mae'r Polisi hwn yn esbonio'r mathau o wybodaeth y gallwn eu casglu a'u dal, sut mae'r wybodaeth honno'n cael ei defnyddio a gyda phwy y mae'r data'n cael ei rannu. Mae hefyd yn nodi sut gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â’r wybodaeth hon.

Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r Polisi hwn unrhyw bryd ac efallai y byddwn yn eich hysbysu am newidiadau i'r polisi hwn ar e-bost neu drwy'r system negeseuon preifat ar ein gwefan. Bydd eich defnydd parhaus o'n cynhyrchion, cymwysiadau, gwasanaethau a gwefannau, sy'n amodol ar y Polisi hwn, yn arwydd eich bod yn derbyn unrhyw newidiadau i'r Polisi hwn a wneir gennym o bryd i'w gilydd a dylech wirio'r dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau i'r Polisi hwn.

Rydym wedi penodi swyddog diogelu data (“DPO”) sy'n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â'r Polisi hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â'r DPO gan ddefnyddio’r manylion ar waelod y Polisi hwn.

Mae'n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfoes. Rhowch wybod i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Dolenni Trydydd Parti

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi'r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch chi'n gadael ein gwefan, rydym yn eich annog i ddarllen hysbysiad preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Cynnwys

 1. Gwybodaeth rydym yn ei chasglu
 2. Sut rydym yn casglu eich gwybodaeth
 3. Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
 4. Rhannu eich gwybodaeth bersonol
 5. Trosglwyddo eich gwybodaeth yn rhyngwladol
 6. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol
 7. Cwcis
 8. Cadw a dileu data personol
 9. Mynediad i wybodaeth a’ch hawliau
 10. Ein manylion
 11. Swyddog Diogelu Data

1. Gwybodaeth rydym yn ei chasglu

Efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwybodaeth amdanoch chi mewn sawl ffordd wahanol a gellir dosbarthu'r wybodaeth hon i gategorïau gwahanol. Cymerwch ofal wrth gyflwyno gwybodaeth i ni, yn enwedig wrth gwblhau meysydd testun neu wrth lwytho cynnwys, dogfennau a deunyddiau eraill. Efallai y bydd rhai o'n gwasanaethau yn awtomataidd ac efallai na fyddwn yn sylweddoli eich bod wedi darparu gwybodaeth anghywir neu sensitif i ni’n ddamweiniol.

1.1 Gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni

Pryd bynnag y byddwch chi'n rhyngweithio â ni, efallai y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth sy'n ymwneud â chi. Gellir casglu'r mathau canlynol o ddata wrthoch chi:

1.1.1. Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw.

1.1.2. Mae Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriad bilio, cyfeiriad dosbarthu, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.

1.1.3. Mae Data Ariannol yn cynnwys manylion cyfrif banc a cherdyn talu.

1.1.4. Mae Data Trafodion yn cynnwys manylion am daliadau i chi a gennych chi a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu wrthym ni a gallant gynnwys dyfais ID (au) cymwys sy'n ymwneud â'ch cynnyrch (cynhyrchion) penodol, dyddiad dosbarthu a man prynu.

1.1.5. Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math o borwr a’r fersiwn, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau o ategyn porwr a’r fersiynau, system a phlatfform gweithredu a mathau eraill o dechnoleg ar y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio i gael mynediad i'r wefan hon.

1.1.6. Mae Data Ymholiad yn cynnwys data y gwnaethoch ei ddarparu i ni pan fyddwch yn cysylltu â ni i gael cymorth gwasanaethau cwsmer (drwy unrhyw fodd o gyfathrebu gan gynnwys deunydd cyfathrebu ysgrifenedig neu drwy ein gwefan(nau), fforymau cymorth, ffôn, e-bost, SMS, neu ein sianeli cyfryngau cymdeithasol) neu pan fyddwch yn ymweld â ni mewn digwyddiad cyhoeddus, fel sioe fasnach neu arddangosfa neu gymryd rhan yn un o'n harolygon, cystadlaethau neu raffl fawr, efallai y byddwn yn recordio pob cyfathrebiad gwasanaethau cwsmer ac yn cadw gwybodaeth am y cyfathrebiad penodol, gan gynnwys eich enw, y cynnyrch (cynhyrchion) gwnaethoch chi brynu, y rheswm pam gwnaethoch chi gysylltu â ni, a'r cyngor a roesom i chi fel y gallwn olrhain yr ateb i unrhyw faterion gwasanaethau cwsmer ac at ddibenion hyfforddi gwasanaethau cwsmer.

1.1.7. Mae Data Proffil yn cynnwys eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, y pryniannau neu’r archebion a wnaed gennych chi, eich diddordebau, eich dewisiadau, eich adborth a'ch ymatebion i arolygon. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn cynnwys rydych chi'n dewis ei lwytho neu ei bostio, fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, lluniau proffil, rhyw, dyddiad geni, statws perthynas, diddordebau a hobïau, manylion addysg a manylion cyflogaeth, adolygiadau cynnyrch, sylwadau, ffotograffau a sylwadau fforwm, neu fanylion eich diddordebau a'ch dewisiadau rydych yn dewis dweud wrthym amdanynt, er enghraifft, wrth ddewis y gwasanaethau rydych am eu derbyn.

1.1.8. Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan, cynhyrchion a gwasanaethau, yn ogystal ag amlder a phatrwm eich defnydd o’r gwasanaeth.

1.1.9. Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn marchnata wrthym a'n trydydd partïon a'ch dewisiadau cyfathrebu.

Data Cyfanredol

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio ac yn rhannu data cyfanredol fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw bwrpas. Gall data cyfanredol ddeillio o'ch data personol ond nid yw'n cael ei ystyried yn ddata personol yn ôl y gyfraith gan nad yw'r data hwn yn datgelu'ch hunaniaeth yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cydgrynhoi eich Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy'n cael mynediad at nodwedd benodol o’r wefan. Serch hynny, os ydym yn cyfuno neu'n cysylltu data cyfanredol â'ch data personol fel y gellir eich adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfun fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r Polisi hwn.

2. Sut rydym yn casglu eich gwybodaeth

2.1. Rydym yn defnyddio dulliau gwahanol i gasglu data wrthych chi neu amdanoch chi, gan gynnwys drwy:

2.1.1. Rhyngweithio uniongyrchol. Gallwch roi eich Data Hunaniaeth, Cyswllt ac Ariannol i ni drwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni drwy'r post, ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi'n ei ddarparu pan fyddwch chi'n:

2.1.1.1. gwneud cais am ein cynnyrch neu wasanaethau;

2.1.1.2. creu cyfrif ar ein gwefan;

2.1.1.3. tanysgrifio i’n gwasanaethau neu gyhoeddiadau;

2.1.1.4. gofyn i ddeunydd marchnata gael ei anfon atoch chi;

2.1.1.5. cystadlu mewn cystadleuaeth, hyrwyddiad neu gwblhau arolwg; neu

2.1.1.6. rhoi adborth i ni.

2.1.2. Technolegau neu ryngweithio awtomataidd. Wrth i chi ryngweithio â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu Data Technegol yn awtomatig am eich offer, gweithredoedd a phatrymau pori. Rydym yn casglu'r data personol hwn drwy ddefnyddio cwcis, cofnodion y gweinydd a thechnolegau tebyg eraill. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn Data Technegol amdanoch chi os ydych yn ymweld â gwefannau eraill sy'n defnyddio ein cwcis, gall y Data Technegol hwn gynnwys:

a) Manylion eich patrymau defnydd, y cynnwys (gan gynnwys unrhyw hysbysebion) rydych chi'n edrych arnyn nhw ac yn rhyngweithio â nhw gan gynnwys gwybodaeth am y gwasanaethau a'r cymwysiadau rydych chi'n eu defnyddio o fewn y ddyfais i bersonoli gwasanaethau i'ch anghenion penodol. Er enghraifft, pan ddefnyddiwch ein gwefannau, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich ymweliad, fel meddalwedd eich porwr, pa dudalennau rydych chi'n edrych arnyn nhw a pha eitemau y gwnaethoch chi 'glicio' arnyn nhw neu eu hychwanegu at eich basged siopa.

b) Cofnodion gwasanaethau, cynnyrch neu weinyddion, sy'n dal gwybodaeth dechnegol am eich defnydd o'n gwasanaeth, cynnyrch neu wefannau, fel cyfeiriad IP, ID(au) eich ddyfais, gosodiadau parth, dyfais a chymwysiadau, gwallau a gweithgaredd caledwedd. Efallai y byddwn yn defnyddio'ch cyfeiriad IP i bennu'ch lleoliad/gwlad wreiddiol.

c)Gwybodaeth am y ddyfais fel ID(au) eich dyfais, gan gynnwys gwybodaeth am ble mae eich dyfais wedi'i lleoli'n gorfforol. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n defnyddio gwasanaeth neu gymhwysiad geo-leoliad a’ch bod wedi rhoi caniatâd i'ch lleoliad gael ei rannu.

ch)Diddordebau a dewisiadau rydych chi'n eu nodi wrth sefydlu neu gofrestru unrhyw gynnyrch neu wasanaeth.

2.1.3. Trydydd Parti neu ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus. Efallai y byddwn yn derbyn data personol amdanoch gan amrywiol drydydd partïon a ffynonellau cyhoeddus fel y nodir isod:

2.1.3.1. Data Ariannol a Thechnegol o bartïon fel:

a) darparwyr dadansoddeg wedi'u lleoli y tu allan i'r UE;

b) rhwydweithiau hysbysebu wedi'u lleoli y tu fewn i'r UE; a

c) darparwyr gwybodaeth chwilio wedi'u lleoli y tu allan i'r EU.

2.1.3.2. Data Cyswllt, Ariannol a Thrafodion gan ddarparwyr gwasanaethau technegol, talu a darparu y tu allan a thu mewn i'r UE.

2.1.3.3. Data Hunaniaeth a Data Cyswllt gan gyfanredwyr data ac asiantaethau arbenigol eraill sydd wedi'u lleoli tu mewn neu tu allan i'r UE.

2.1.3.4. Data Hunaniaeth a Data Cyswllt o ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd fel Tŷ'r Cwmnïau a'r Gofrestr Etholiadol sydd wedi'u lleoli y tu mewn i'r UE.

2.1.3.5. Data Hunaniaeth a Data Cyswllt o'r cyfryngau cymdeithasol os ydych chi (i) yn rhyngweithio ag unrhyw un o'n tudalennau neu gymwysiadau rhwydwaith cymdeithasol; neu (ii) eich bod yn defnyddio un o'n cynhyrchion neu wasanaethau sy'n caniatáu rhyngweithio â rhwydweithiau cymdeithasol, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch cyfrifon rhwydwaith cymdeithasol. Er enghraifft:

2.1.3.5.1 Mewngofnodi: Os ydych yn mewngofnodi i un o'n gwefannau, cymwysiadau neu wasanaethau gan ddefnyddio'ch cyfrif rhwydwaith cymdeithasol, efallai y byddwn yn derbyn manylion sylfaenol o'ch proffil rhwydwaith cymdeithasol. Efallai y bydd y manylion sylfaenol a dderbyniwn yn dibynnu ar osodiadau preifatrwydd eich cyfrif rhwydwaith cymdeithasol; serch hynny, gallent gynnwys ID eich rhwydwaith cymdeithasol, enw, llun proffil, rhyw a lleoliad.

2.1.3.5.2. Rhyngweithio: Os ydych yn clicio ar ‘hoffi’, ‘+1’ neu ‘neges drydar’ neu fotwm tebyg yn un o'n gwefannau neu wasanaethau, efallai y byddwn yn cofnodi'r ffaith eich bod wedi gwneud hynny. Yn ogystal, gellir postio'r cynnwys rydych chi'n edrych arno i'ch proffil neu i lif eich rhwydwaith cymdeithasol. Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth am ryngweithio pellach â'r cynnwys hwn a bostiwyd (er enghraifft, os yw eich cysylltiadau'n clicio ar ddolen yn y cynnwys a bostiwyd), y gallwn ei gysylltu â'r manylion rydym yn eu storio amdanoch chi.

3. Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Dim ond i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith y byddwn yn defnyddio eich data personol. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu i ni neu rydyn ni'n ei chasglu at yr amrywiaeth canlynol o ddibenion, gan gynnwys:

Pwrpas/Gweithgaredd

 

Math o ddata

 

Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gan gynnwys sail buddiant dilys 

I’ch cofrestru fel cwsmer newydd

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

 

Perfformio contract â chi

 

I brosesu a darparu eich archeb gan gynnwys:

(a) Rheoli taliadau, ffioedd a chostau; a

(b) Casglu ac adennill arian sy'n ddyledus i ni; a

(c) Darparu cynnyrch neu wasanaeth rydych wedi gofyn amdano (gan gynnwys unrhyw wasanaeth wrth gefn a gwasanaeth adfer), danfon eich pryniant i chi neu sicrhau eich bod yn elwa o unrhyw gynnig neu hyrwyddiad arbennig perthnasol (ac i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan unrhyw gytundeb arall sydd gennym â chi)

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Ariannol

(ch) Trafodion

(d) Marchnata a Chyfathrebu

 

(a) Perfformio contract â chi

(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i adennill dyledion sy'n ddyledus i ni)

 

 

 

I roi cymorth desg dalu i chi pan fyddwch chi'n defnyddio ein cymwysiadau a'n gwasanaethau (gan gynnwys unrhyw siopau e-fasnach ar-lein). Os na fyddwch yn cwblhau eich pryniant, efallai y byddwn yn cysylltu â chi drwy ddefnyddio'r manylion hyn i gynnig ein cymorth (rhag ofn, er enghraifft, eich bod yn profi anawsterau technegol a oedd yn eich rhwystro rhag cwblhau’r trafodiad)

 

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Ariannol

ch) Trafodion

(d) Marchnata a Chyfathrebu

 

 

 

(a) Perfformio contract â chi

(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i sicrhau bod y cynhyrchion / gwasanaethau yn cael eu darparu i chi ac i gynnal ein siopau e-fasnach heb wallau)

 

Rheoli ein perthynas â chi fydd yn cynnwys:

(a) Rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n telerau ac amodau neu Bolisi

(b) Gofyn i chi adael adolygiad neu gwblhau arolwg

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Proffil

(ch) Marchnata a Chyfathrebu

 

(a) Perfformio contract â chi

(b) Angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

(c) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiweddaru ein cofnodion; ac i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion/gwasanaethau; ac at ddibenion ymchwil)

 

Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan mewn raffl fawr, cystadleuaeth neu gwblhau arolwg

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Proffil

(ch) Defnydd

(d) Marchnata a Chyfathrebu

(dd) Ariannol

 

(a) Perfformio contract â chi

(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion/gwasanaethau a'u datblygu)

 

Gweinyddu a gwarchod ein busnes a'r wefan hon (gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, gwaith profi, cynnal a chadw systemau, cymorth, adrodd a lletya data)

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Technegol

 

(a) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (ar gyfer rhedeg ein busnes, darparu gwasanaethau gweinyddol a TG, diogelwch rhwydwaith, atal twyll ac yng nghyd-destun ymarfer ad-drefnu busnes neu ailstrwythuro grŵp)

(b) Angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

 

Cyflwyno cynnwys a hysbysebion perthnasol i chi ar y wefan a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebu a gyflwynwn i chi

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Proffil

(ch) Defnydd

(d) Marchnata a Chyfathrebu

(dd) Technegol

 

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion/gwasanaethau, i ddatblygu cynhyrchion/gwasanaethau o'r fath, i dyfu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)

 

Defnyddio dadansoddeg data i wella a chryfhau ein cynhyrchion, gwasanaethau a chymwysiadau cyfredol a datblygu dewis, argymhellion, hysbysebion a dulliau cyfathrebu newydd eraill a dysgu mwy am ddewisiadau siopa cwsmeriaid yn gyffredinol.

 

(a) Technegol

(b) Defnydd

 

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiffinio’r mathau o gwsmeriaid ar gyfer ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, i gadw ein gwefan yn gyfoes ac yn berthnasol, i ddatblygu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)

 

Gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am nwyddau neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi, gan gynnwys cynnal arolygon i ddeall eich dewisiadau yn well.

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Technegol

(ch) Defnydd

(d) Proffil

 

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddatblygu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau)

 

I atal twyll a dibenion ymchwilio, er enghraifft, defnyddio gwybodaeth am ddyfeisiau fel ID(au) dyfais i sicrhau nad yw unrhyw dalebau neu ostyngiadau sy'n ymwneud ag unrhyw hyrwyddiadau neu ymgyrchoedd yn cael eu hadbrynu'n dwyllodrus, gan sicrhau nad yw taliad yn cael ei wneud mewn ffordd dwyllodrus.

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

(c) Technegol

(ch) Defnydd

(d) Proffil

(dd) Ariannol

 

Angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol 

I greu a rheoli cronfa/cronfeydd data cwsmeriaid. Fel rhan o'n gweithgareddau rheoli perthnasoedd parhaus gyda chwsmeriaid, efallai y byddwn yn dod â sawl cronfa ddata at ei gilydd neu fel arall yn cysylltu cronfeydd data ar wahân i reoli'ch cyfrifon yn fwy effeithiol. Gellir cysylltu gwybodaeth drwy ddyfais adnabod unigryw, fel cwci neu rif cyfrif.

Fel arall, efallai y byddwn yn penderfynu cyfuno dwy gronfa ddata neu fwy i mewn i un gronfa ddata o wybodaeth am gwsmeriaid.

Efallai y byddwn yn gwneud hyn er eich hwylustod chi a/neu ein hwylustod ni (er enghraifft, er mwyn caniatáu i chi gofrestru'n haws ar gyfer gwasanaeth newydd), er mwyn caniatáu i ni ddarparu mwy o gymorth di-dor i gwsmeriaid pryd bynnag y byddwch yn cysylltu â ni ac i ddarparu gwasanaethau wedi'u personoli, cynnwys, marchnata a hysbysebion gwell.

 1. Hunaniaeth 

b) Cyswllt

(c) Ariannol

(ch) Trafodion

(d) Technegol

(dd) Ymholiad

(e) Proffil

(f) Defnydd

(ff) Marchnata a Chyfathrebu

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i sicrhau bod gennym yr arferion rheoli data gorau posibl ar waith)

Ystyried eich cyflogi os byddwch chi'n cysylltu â ni drwy un o’r ardaloedd gwneud cais am swydd neu dudalennau ar ein gwefannau.

 

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i sicrhau ein bod yn cyflogi staff sy'n perfformio'n dda ac i sicrhau'r perfformiad gorau posibl o'n gweithrediadau busnes)

 

Dim ond at y dibenion y gwnaethom ei gasglu y byddwn yn defnyddio eich data personol, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw'n gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol. Os ydych am gael esboniad o sut mae'r prosesu at y diben newydd yn gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion ar waelod y Polisi hwn.

Os bydd angen i ni ddefnyddio eich data personol at bwrpas digyswllt, byddwn yn rhoi gwybod i chi a byddwn yn esbonio'r sail gyfreithiol sy'n caniatáu i ni wneud hynny.

Sylwer - gallwn brosesu eich data personol heb i chi wybod na'ch caniatâd, yn unol â'r rheolau uchod, lle mae hyn yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

3.1 Cyffredinol

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth a gasglwn at y dibenion cyffredinol canlynol:

3.1.1. Marchnata a Chyfathrebu

3.1.1.1. Efallai y byddwn yn defnyddio eich Data Hunaniaeth, Cyswllt, Technegol, Defnydd a Phroffil i roi diweddariadau am gynnyrch a gwasanaethau, cylchlythyrau a dulliau cyfathrebu eraill i chi am gynhyrchion a gwasanaethau cyfredol a/neu newydd drwy'r post, e-bost, ffôn, negeseuon o fewn y ddyfais a/neu neges destun (SMS).

3.1.1.2. Dim ond i) os ydych wedi gofyn am wybodaeth wrthym ni y byddwch yn derbyn deunydd marchnata wrthym ni; neu (ii) os ydych yn prynu nwyddau neu wasanaethau wrthym ni; neu (iii) os gwnaethoch roi eich manylion i ni pan wnaethoch gystadlu mewn cystadleuaeth neu gofrestru ar gyfer hyrwyddiad ac, ym mhob achos, os ydych wedi dewis derbyn marchnata o'r fath.

3.1.1.3 Byddwn yn cael eich caniatâd datganedig i optio i fewn cyn i ni rannu eich data personol ag unrhyw gwmni trydydd parti at ddibenion marchnata.

3.1.2. Optio allan o ddeunydd cyfathrebu a marchnata

3.1.2.1. Gallwch ofyn i ni neu drydydd partïon roi'r gorau i anfon negeseuon marchnata atoch unrhyw bryd drwy glicio ar y botwm "dad-danysgrifio" ar waelod yr e-byst neu drwy gysylltu â ni neu drydydd partïon o'r fath unrhyw bryd.

3.1.2.2. Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon marchnata hyn, ni fydd optio allan o'r fath yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni o ganlyniad i brynu cynnyrch/gwasanaeth, cofrestru gwarant, profiad o gynnyrch/gwasanaeth neu drafodion eraill.

Sylwch y gallwn weithiau anfon gwybodaeth bwysig atoch (gan gynnwys drwy e-bost) am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio neu wedi eu defnyddio gan gynnwys diweddariadau meddalwedd hanfodol, newidiadau i delerau ac amodau cymwys a/neu ddeunydd cyfathrebu neu hysbysiadau eraill yn ôl yr angen i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a chytundebol i ddarparu gwarant neu wasanaethau atgyweirio ar ôl gwerthu. Nid yw'r deunydd cyfathrebu pwysig hyn ynglŷn â chynnyrch a/neu wasanaeth, yn effeithio ar eich gallu i optio allan o unrhyw ddeunydd marchnata.

3.2 Cyhoeddi eich adolygiadau, sylwadau a chynnwys

Pan fyddwch wedi llwytho adolygiadau, cynnwys neu sylwadau i'n gwefannau neu wasanaethau a'u gwneud yn weladwy i'r cyhoedd, gallwn gysylltu â'r deunyddiau hyn, eu cyhoeddi neu roi cyhoeddusrwydd iddynt mewn man arall gan gynnwys yn ein hysbysebion ein hunain.

3.3 Fforymau

Bob tro y byddwch chi'n creu neu'n ymateb i bost neu edefyn ar un o fforymau ein gwefan, yn ogystal â darparu'r gwasanaeth fforwm hwn, efallai y byddwn hefyd yn cofnodi enw'r fforwm ac amser a dyddiad eich post neu edefyn gyda manylion eich cyfrif. Rydym yn gwneud hyn i ddeall ‘ddefnyddwyr nodweddiadol’ ein fforymau yn well ac i ddewis neu deilwra ein deunydd marchnata i adlewyrchu gweithgaredd eich fforwm. Nid ydym yn defnyddio gwir gynnwys eich postiadau neu edafedd ar y fforwm at ddibenion anfon deunydd marchnata.

4. Rhannu eich gwybodaeth bersonol

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol gyda'r trydydd partïon a nodir isod at y dibenion a nodir ym mharagraff 3 uchod.

(a) ein darparwyr gwasanaethau talu am wasanaethau sy'n ymwneud â'n gwefan a'n gwasanaethau rydych wedi tanysgrifio iddynt y gall ein darparwyr gwasanaethau talu ddelio â hwy, fel, heb gyfyngiad, Worldpay. Byddwn yn rhannu data trafodion gyda’n darparwyr gwasanaethau talu ond dim ond i'r graddau sy'n angenrheidiol at ddibenion prosesu eich taliadau, ad-dalu taliadau o'r fath ac ymdrin â chwynion ac ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau ac ad-daliadau o'r fath. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bolisïau ac arferion preifatrwydd y darparwyr gwasanaethau talu yn: www.worldpay.com/uk/privacy-policy

(b) un neu fwy o'r cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau trydydd parti a nodwyd ar ein gwefan yr ydych wedi cydsynio'n benodol iddynt rannu eich data personol â nhw at y dibenion a nodir yn y fath gydsyniad neu i gyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol. Bydd pob trydydd parti o'r fath yn gweithredu fel rheolydd data mewn perthynas â'r data a ddarparwn iddo; ac wrth gysylltu â chi, bydd pob trydydd parti o'r fath yn rhoi copi o'i bolisi preifatrwydd ei hun i chi, a fydd yn llywodraethu defnydd y trydydd parti hwnnw o'ch data personol.

(c) ein proseswyr data awdurdodedig a'n darparwyr gwasanaeth at ddibenion darparu rhai gwasanaethau prosesu data i ni (gan weithredu fel ein proseswyr data awdurdodedig). Gallai enghreifftiau o broseswyr data awdurdodedig gynnwys asiantaethau gwerthuso ac ymchwil, partneriaid bilio a chyflawni, darparwyr dadansoddeg data sy'n prosesu gwybodaeth ar ein rhan at y dibenion a amlinellir uchod. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti i bersonoli cynnwys, cyflawni archebion, danfon pecynnau, anfon post a negeseuon e-bost, anfon negeseuon testun (SMS), darparu cymorth marchnata, prosesu taliadau cardiau credyd, darparu gwasanaethau gwirio twyll a darparu gwasanaethau cwsmer. Wrth weithredu fel ein proseswyr data awdurdodedig, mae'n ofynnol i'n darparwyr gwasanaeth brosesu data yn unol â'n cyfarwyddiadau yn unig, yn unol â'r Polisi hwn, ac maent yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfrinachedd a diogelwch priodol.

(ch) ein hymgynghorwyr proffesiynol i'r graddau y mae hynny'n rhesymol angenrheidiol at ddibenion rheoli risgiau, cael cyngor proffesiynol, neu sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, p'un ai mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu y tu allan i'r llys.

(d) i gyrff y llywodraeth fel yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith i atal twyll, i gydymffurfio â deddfau, rheoliadau a gorchmynion llys cymwys ac i gydymffurfio â cheisiadau dilys am wybodaeth gyfreithiol gan gyrff o'r fath.

Ystadegau anhysbys

Rydym yn paratoi data anhysbys, cyfanredol neu generig (gan gynnwys ystadegau “generig”) ar gyfer nifer o ddibenion fel yr amlinellwyd uchod. Gan ein bod o'r farn na ellir yn rhesymol eich adnabod o'r wybodaeth hon, gallwn ei rhannu ag unrhyw drydydd parti (fel ein partneriaid, hysbysebwyr, cyrff o fewn y diwydiant, y cyfryngau a/neu'r cyhoedd yn gyffredinol).

5. Trosglwyddo eich gwybodaeth yn rhyngwladol

5.1. Yn y paragraff hwn, rydym yn darparu gwybodaeth ynglŷn â’r amgylchiadau lle gellir trosglwyddo eich data personol i wledydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

5.2. Mae Awdurdod Twristiaeth Prydain yn gorff statudol a ymgorfforir o dan Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969 gyda’i bencadlys yn Llundain, Lloegr. Mae gennym rwydwaith rhyngwladol o swyddfeydd i gynorthwyo i gyflawni ein swyddogaeth graidd o hyrwyddo datblygiad twristiaeth i Brydain ac oddi mewn iddi, ac annog pobl i ymweld â Phrydain Fawr. Fel y cyfryw, rydym yn sefydliad byd-eang.

5.3. Mae’r cyfleusterau lletya ar gyfer ein gwefan(nau) wedi’u lleoli yn Iwerddon a’r Deyrnas Unedig (ac eithrio unrhyw wefannau rhanbarth-benodol, fel, heb gyfyngiad, Tsiena).

5.4. Mae rhai o’n trydydd partïon allanol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, felly bydd prosesu eich data personol yn golygu trosglwyddo data y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

5.5. Pryd bynnag y byddwn yn trosglwyddo data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, rydym yn sicrhau y rhoddir yr un faint o ddiogelwch iddo drwy sicrhau bod o leiaf un o'r mesurau diogelwch canlynol ar waith:

5.5.1. Byddwn ond yn trosglwyddo eich data personol i wledydd y bernir eu bod yn darparu lefel ddigonol o ddiogelwch ar gyfer data personol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Am fwy o fanylion, gweler Comisiwn Ewropeaidd: Diogelu data personol yn ddigonol mewn gwledydd y tu allan i’r UE.

5.5.2. Pan fyddwn yn defnyddio darparwyr gwasanaeth penodol, gallwn ddefnyddio contractau penodol a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n rhoi'r un diogelwch i ddata personol ag sydd ganddo yn Ewrop. Am fwy o fanylion, gweler Comisiwn Ewropeaidd: contractau enghreifftiol ar gyfer trosglwyddo data personol i drydydd gwledydd.

5.5.3.Lle defnyddiwn ddarparwyr yn yr Unol Daleithiau, gallwn drosglwyddo data iddynt os ydynt yn rhan o'r Darian Preifatrwydd sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddarparu diogelwch tebyg i ddata personol a rennir rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau. Am fwy o fanylion, gweler Comisiwn Ewropeaidd: Tarian Preifatrwydd UE-UDA.

5.6. Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion ar waelod y Polisi hwn os ydych am wybodaeth bellach ynglŷn â’r mecanwaith penodol a ddefnyddir gennym wrth drosglwyddo eich data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

6. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol

Er na allwn warantu na fydd mynediad diawdurdod byth yn digwydd, gallwn eich sicrhau ein bod yn cymryd gofal mawr wrth gynnal diogelwch eich data personol i atal mynediad diawdurdod, drwy ddefnyddio technoleg briodol a gweithdrefnau mewnol.

6.1. Beth rydym yn ei wneud i ddiogelu eich gwybodaeth

Rydym yn cymryd nifer o gamau i ddiogelu eich gwybodaeth rhag mynediad, defnydd neu newid diawdurdod a dinistr anghyfreithlon, gan gynnwys lle bo’n briodol:

6.1.1. Defnyddio amgryptiad Haenen Socedi Diogel (SSL) wrth gasglu neu drosglwyddo gwybodaeth sensitif, fel manylion cerdyn credyd (mae amgryptiad SSL wedi’i gynllunio i sicrhau nad oes modd i unrhyw un heblaw ni ddarllen y data).

6.1.2. Cyfyngu mynediad i'r wybodaeth a gasglwn amdanoch (er enghraifft, dim ond y personél sydd angen eich gwybodaeth i gyflawni ein gweithgareddau busnes sy'n cael mynediad).

6.1.3. Rhoi mesurau diogelwch corfforol, electronig a gweithdrefnol ar waith yn unol â safonau'r diwydiant.

6.2. Beth ddylech ei wneud i ddiogelu eich gwybodaeth

Fel arfer gorau ar y Rhyngrwyd yn gyffredinol, argymhellir bod unigolion yn cymryd cryn ofal gyda chyfrifon defnyddwyr, ac yn dilyn rhai rheolau sylfaenol:

6.2.1. Peidiwch â defnyddio cyfrineiriau syml (fel geiriau unigol o’r geiriadur).

6.2.2. Peidiwch â defnyddio yr un cyfrinair ar gyfer sawl cyfrif.

6.2.3. Defnyddiwch gyfrineiriau hir iawn (o leiaf deg cymeriad, ond yn hirach os yn bosib).

6.2.4 Defnyddiwch gyfrineiriau sy'n cynnwys cyfuniad o lythrennau bach a llythrennau mawr, rhifau a chymeriadau arbennig e.e. $%^& etc.

6.2.5. Cadwch gyfrineiriau'n ddiogel (peidiwch byth â’u hysgrifennu na'u rhannu ag unrhyw un) a'u newid o bryd i'w gilydd.

7. Cwcis

7.1. Mae ein gwefannau yn defnyddio technolegau ledled y diwydiant, fel “cwcis”, i gasglu gwybodaeth am y defnydd o’n gwefannau a deunydd cyfathrebu ar e-bost. Er enghraifft, gall y technolegau hyn ddweud wrthym pa ymwelwyr gliciodd ar elfennau allweddol (fel dolenni neu graffeg) ar wefan neu e-bost ac adnabod eich porwr y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'n gwefannau.

7.2. Mae cwcis yn caniatáu i ni addasu eich profiad i gyd-fynd â'ch diddordebau a'ch dewisiadau yn well, neu i hwyluso'r broses fewngofnodi wrth ddefnyddio'r gwasanaethau. Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi ddileu cwcis o yriant caled eich cyfrifiadur, rhwystro derbyn cwcis neu dderbyn rhybudd cyn i gwci gael ei storio. Serch hynny, os ydych chi'n blocio neu'n dileu cwcis, efallai na fyddwn yn gallu adfer unrhyw ddewisiadau neu leoliadau addasu a nodwyd gennych o'r blaen, a byddai ein gallu i bersonoli eich profiad ar-lein yn gyfyngedig. Cyfeiriwch at gyfarwyddiadau eich porwr i ddysgu mwy am y swyddogaethau hyn.

7.3. Gellir dod o hyd i fwy o fanylion am ein defnydd o gwcis yn ein Polisi Cwcis.

8. Cadw a dileu data personol

8.1. Mae’r paragraff 8 hwn yn nodi ein polisïau a'n gweithdrefn cadw data, sydd wedi'u cynllunio i helpu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â chadw a dileu data personol.

8.2. Ni fydd data personol rydym yn ei brosesu at unrhyw bwrpas neu ddibenion yn cael ei gadw am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol at y diben hwnnw neu'r dibenion hynny.

8.3. Yn amodol ar baragraffau 8.4 a 8.5 isod, byddwn yn cadw eich data personol fel a ganlyn:

(a) gan amlaf cedwir categorïau data personol am uchafswm o 24 mis ar ôl eu derbyn oni bai bod data o'r fath yn cael ei ddiweddaru;

(b) gallwn ni gadw ffeiliau cyffredinol am gyfnod o 5 mlynedd ers eu derbyn;

(c) gellir cadw e-byst am gyfnod o 7 mlynedd ers i ni eu derbyn.

8.4. Mewn rhai achosion nid yw'n bosibl i ni nodi ymlaen llaw y cyfnodau y bydd eich data personol yn cael eu cadw. Mewn achosion o'r fath, byddwn yn pennu'r cyfnod cadw drwy ystyried y cyfnod sy'n angenrheidiol ar gyfer cadw at ei ddiben cyfreithlon.

8.5. Er gwaethaf y darpariaethau eraill yn y paragraff 8 hwn, gallwn gadw eich data personol lle mae angen ei gadw er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol rydym yn ddarostyngedig iddi, neu er mwyn amddiffyn eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol person naturiol arall.

9. Mynediad i’ch gwybodaeth a’ch hawliau

9.1. Yn y paragraff hwn, rydym wedi darparu crynodeb o'r hawliau sydd gennych o dan y gyfraith gyfredol ar ddiogelu data. Yn unol â hynny, dylech ddarllen y deddfau a'r canllawiau perthnasol gan yr awdurdodau rheoleiddio i gael esboniad llawn o'r hawliau hyn.

9.2.Eich prif hawliau o dan y gyfraith diogelu data yw:

(a) yr hawl i gael eich hysbysu;

(b) yr hawl i gael mynediad;

(c) yr hawl i gywiro;

(ch) yr hawl i ddileu;

(d) yr hawl i gyfyngu ar brosesu;

(dd) yr hawl i wrthwynebu prosesu;

(e) yr hawl i gludo data;

(f) yr hawl i gwyno i awdurdod goruchwylio; a

(ff) yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.

9.3. Mae gennych hawl i gadarnhau a ydym yn prosesu eich data personol ai peidio a, lle rydym yn gwneud hynny, mynediad at y data personol, yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol benodol. Mae'r wybodaeth ychwanegol honno'n cynnwys manylion dibenion y prosesu, y categorïau o ddata personol dan sylw a derbynwyr y data personol. Ar yr amod nad effeithir ar hawliau a rhyddid eraill, byddwn yn cyflenwi copi o'ch data personol i chi. Darperir y copi electronig cyntaf yn rhad ac am ddim, ond gall copïau ychwanegol mewn fformatau penodol fod yn destun ffi resymol.

9.4. Mae gennych hawl i gywiro unrhyw ddata personol anghywir sydd gennym amdanoch ac, gan ystyried dibenion y prosesu, i gwblhau unrhyw ddata personol anghyflawn amdanoch chi.

9.5. Mewn rhai amgylchiadau mae gennych hawl i ddileu eich data personol heb oedi gormodol. Mae'r amgylchiadau hynny'n cynnwys: nid yw'r data personol bellach yn angenrheidiol mewn perthynas â'r dibenion y cafodd ei gasglu neu ei brosesu; eich bod yn tynnu caniatâd yn ôl i brosesu ar sail cydsyniad; eich bod yn gwrthwynebu prosesu o dan reolau penodol y gyfraith diogelu data berthnasol; mae'r prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol; ac mae'r data personol wedi'i brosesu'n anghyfreithlon. Serch hynny, mae gwaharddiadau ar yr hawl i ddileu. Mae'r gwaharddiadau cyffredinol yn cynnwys lle mae angen prosesu: i arfer yr hawl i ryddid mynegiant a gwybodaeth; i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol; neu i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

9.6. Mewn rhai amgylchiadau mae gennych hawl i gyfyngu ar brosesu eich data personol. Yr amgylchiadau hynny yw: rydych chi'n herio cywirdeb y data personol; mae prosesu yn anghyfreithlon ond rydych chi'n gwrthwynebu dileu; nid oes angen y data personol arnom mwyach at ddibenion prosesu, ond mae angen data personol arnoch ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; ac rydych wedi gwrthwynebu prosesu, hyd nes y dilysir y gwrthwynebiad hwnnw. Lle mae prosesu wedi'i gyfyngu ar y sail hon, efallai y byddwn yn parhau i storio eich data personol. Serch hynny, dim ond fel arall y byddwn yn ei brosesu: gyda'ch caniatâd; ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; ar gyfer amddiffyn hawliau person naturiol neu gyfreithiol arall; neu am resymau sydd o ddiddordeb pwysig i’r cyhoedd.

9.7. Mae gennych hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol ar seiliau sy'n ymwneud â'ch sefyllfa benodol, ond dim ond i'r graddau mai'r sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu yw bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer: cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer unrhyw awdurdod swyddogol sydd wedi'i freinio ynom; neu ddibenion y buddion cyfreithlon a ddilynir gennym ni neu gan drydydd parti. Os gwnewch wrthwynebiad o'r fath, byddwn yn rhoi’r gorau i brosesu'r wybodaeth bersonol oni bai y gallwn ddangos seiliau dilys cymhellol dros y prosesu sy'n diystyru eich buddiannau, hawliau a rhyddid, neu os yw'r prosesu ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

9.8. Mae gennych hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol (gan gynnwys proffilio at ddibenion marchnata uniongyrchol). Os gwnewch wrthwynebiad o'r fath, byddwn yn rhoi’r gorau i brosesu eich data personol at y diben hwn.

9.9. Mae gennych hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol at ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu ddibenion ystadegol ar seiliau sy'n ymwneud â'ch sefyllfa benodol, oni bai bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a gyflawnir am resymau sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd.

9.10.I'r graddau mai'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol yw:

9.10.1 cydsyniad; neu

9.10.2 bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract rydych yn barti iddo neu er mwyn cymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract a bod prosesu o'r fath yn cael ei wneud drwy ddulliau awtomataidd, mae gennych hawl i dderbyn eich data personol wrthym mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy'n ddarllenadwy â pheiriant. Serch hynny, nid yw'r hawl hon yn berthnasol lle byddai'n effeithio'n andwyol ar hawliau a rhyddid eraill.

9.11. I'r graddau mai cydsyniad yw'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol, mae gennych hawl i dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl unrhyw bryd. Ni fydd tynnu'n ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu cyn ei dynnu'n ôl.

9.12. Mae gennych hawl i wneud cwyn unrhyw bryd wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio'r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Serch hynny, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddelio â'ch pryderon cyn i chi fynd at yr ICO, felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

9.13. Dylid anfon pob cais o’r fath (ac eithrio SAR’s) at ein Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad e-bost a nodir ym mharagraff 11 isod.

10. Ein Manylion

10.1. Mae’r wefan hon yn eiddo i Awdurdod Twristiaeth Prydain ac yn cael ei gweithredu ganddo.

10.2. Ein prif le busnes yw Llundain, Lloegr.

10.3. Gallwch gysylltu â ni:

(a) drwy’r post yn 151 Buckingham Palace Road, Victoria, Llundain SW1W 9SZ.;

(b) defnyddio ffurflen gysylltu ar ein gwefan www.visitbritain.org/about-us/contact-us

11. Swyddog Diogelu Data

11.1. Gellir cysylltu â’n Swyddog Diogelu Data drwy gwblhau’r ffurflen gysylltu hon

11.2. Gallwch ofyn am gopi o’r data personol sydd gennym ar ffeil drwy gyflwyno Ffurflen ar gyfer Cais Gwrthrych am Wybodaeth